Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Värdegränsen för ringa stöld vid butikstillgrepp höjs till 1 250 kr

2019-12-10

 Ett stöldbrott bedöms som ringa stöld (tidigare snatteri) om brottet med hänsyn till värdet av det som tagits och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Vid butikstillgrepp är värdet av det tillgripna i allmänhet avgörande för rubriceringen. Sedan 2009 har en värdegräns på 1 000 kr tillämpats. Högsta domstolen har kommit fram till att den värdegräns som i rättspraxis tillämpas vid butikstillgrepp ska höjas till 1 250 kr.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-12-10

 En anläggning för lek, sport och rörelse riktad till barn och ungdomar har inte ansetts vara en sådan idrottsanläggning som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-12-10

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt plan- och bygglagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-12-09

 Sekretess har inte hindrat att uppgifter ur meritförteckning och CV avseende anställda vid Kriminalvården lämnas ut.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer kvinna för grovt förtal av journalist

2019-12-09

 Tingsrätten har i dag dömt en kvinna för grovt förtal av en manlig journalist. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 100 dagsböter. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen med sammanlagt 90 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Göteborgs tingsrätt upphör med fax

2019-12-09

 Göteborgs tingsrätts fax upphör den 1 januari 2020

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukersättning

2019-12-09

 Vid prövningen av rätt till sjukersättning ska inte bortses från rehabiliteringsåtgärder av det skälet att de bedöms kunna förbättra arbetsförmågan först efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.

Share Öppna i ny flik

Förlängd åtalsfrist i Motalamålet

2019-12-09

 Tingsrätten har idag omhäktat en man från Motala som är på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Han är numera på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och två fall av våldtäkt under perioden februari – maj 2017. Åklagaren ska väcka åtal senast den 30 december 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avregistrering av offentligt biträde

2019-12-09

 Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens förteckning över personer som ex officio kan förordnas som offentliga biträden och om ett sådant beslut är överklagbart. (Mål nr 2858-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 188-19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avregistrering av offentligt biträde

2019-12-09

 Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens förteckning över personer som ex officio kan förordnas som offentliga biträden och om ett sådant beslut är överklagbart. (Mål nr 2859-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 189-19).