Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2022-04-08

 

En ansökan om resning gavs in sedan det hade upptäckts att bevisning i form av originalhandlingar och USB-minne, som hade getts in till migrationsdomstolen, hade förkommit och inte fanns tillgängliga för Migrationsöverdomstolen när beslut fattades om att inte meddela prövningstillstånd. I resningsansökan angavs det inte på vilket sätt den förkomna bevisningen skulle haft betydelse för frågan om prövningstillstånd och inte heller i övrigt fanns det något som gav stöd för att handl&au...

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om edition av elektroniska handlingar

2022-04-08

 I avgörandet klargör Högsta domstolen vad som krävs för att en person ska anses inneha en elektronisk handling på ett sådant sätt som förutsätts vid edition. Domstolen behandlar också i vilken utsträckning en domstol i Sverige kan förelägga en part som är bosatt utomlands att ge in en elektronisk handling som finns utomlands.

Share Öppna i ny flik

Förkortad expeditionstid

2022-04-08

 Den 14 april (skärtorsdagen) har kammarrätten öppet kl. 08.00–13.00.

Share Öppna i ny flik

Omorganisation av skolverksamhet strider inte mot barnkonventionen

2022-04-08

 Kammarrätten bedömer att Solna stads och Danderyds kommuns beslutade förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål som handlar om händelser på en gymnasieskola i Varberg

2022-04-08

 Hovrätten dömer den åtalade mannen för försök till mordbrand, misshandel och elva fall av grovt olaga hot, i stället för försök till grov mordbrand och försök till mord. Hovrätten dömer mannen till samma påföljd som tingsrätten, nämligen rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-04-08

 Det har ansetts förenligt med EU-rätten att tillämpa de svenska bestämmelserna om jämkning och återbetalning av ingående mervärdesskatt när en fastighetsägare lägger ned ett byggprojekt innan någon skattepliktig uthyrning har kommit till stånd.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-04-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-04-07

 Regeringen har den 7 april 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningen av ett åtal för oaktsam våldtäkt

2022-04-07

 I Högsta domstolen har målet handlat om s.k. omedveten oaktsamhet. Den åtalade mannen frikändes då han inte ansågs ha varit grovt oaktsam beträffande att den andra personen inte deltog frivilligt.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-04-06

 

Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme)