Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket med och bygger gemensam digital infrastruktur

2019-12-16

 Domstolsverket kommer tillsammans med åtta andra myndigheter att arbeta med att etablera en gemensam digital infrastruktur, efter beslut från regeringen. Målet med regeringsuppdraget är att förenkla och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Share Öppna i ny flik

Frikänner för mordförsök i harrysskjutningen

2019-12-16

 Tingsrätten frikänner för mordförsök i den s.k. Harrysskjutningen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tobaksskatt

2019-12-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom i dag kommit fram till att en tobaksprodukt är skattepliktig till tobaksskatt. Tobaken bedöms ha skurits eller på annat sätt strimlats och gå att röka utan ytterligare industriell beredning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2019-12-16

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud där à-pris för ett större mängdintervall är högre än à-pris för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete inte kommer att antas (Mål nr 6102-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5613-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2019-12-16

 Fråga om det förelegat förutsättningar för att i ett samordnat upphandlingsförfarande använda direktupphandling på grund av att upphandlingens värde inte överstigit direktupphandlingsgränsen eller på grund av synnerlig brådska. Även fråga om en upphandlande myndighet haft rätt att överklaga en domstols beslut att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-12-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i plenum, dvs. där alla domstolens ledamöter ingår, funnit att det saknas skäl att avvika från domstolens praxis i fråga om beskattning av styrelsearvoden, som innebär att ett styrelsearvode som har betalats till en styrelseledamots bolag ska beskattas hos ledamoten personligen och som inkomst av tjänst.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande 2019-12-16

2019-12-16

 Pressmeddelande ang. åtalet för mord i Vallby

Share Öppna i ny flik

Färre inställda förhandlingar i Haparanda

2019-12-13

 De senaste åren har ungefär fem procent av alla planerade huvudförhandlingar i brottmål vid landets tingsrätter ställts in på grund av att tingsrätterna inte lyckats kalla parterna på korrekt sätt, så kallad bristande delgivning.

Share Öppna i ny flik

Färre inställda förhandlingar i Haparanda

2019-12-13

 De senaste åren har ungefär fem procent av alla planerade huvudförhandlingar i brottmål vid landets tingsrätter ställts in på grund av att tingsrätterna inte lyckats kalla parterna på korrekt sätt, så kallad bristande delgivning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn enligt stiftelselagen

2019-12-13

 Fråga om länsstyrelsens behörighet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet meddela respektive återkalla s.k. förhandsbesked. (Mål nr 2636-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9523-18).