Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om avvisad talan

2020-12-22

 En skrivelse av vilken det uttryckligen framgår att den inte utgör ett överklagande kan inte tolkningsvis ges innebörden av att det ändå är fråga om ett sådant, även om skrivelsen ger uttryck för missnöje med ett beslut.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2020-12-22

 Ansökan om rättsprövning gällande beslut om att inte meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot skoterkörning enligt terrängkörningsförordningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande

2020-12-22

 

Fråga om vägran att frivilligt lämna landet innebär en vägran att medverka till en sådan åtgärd som avses i 10 § fjärde stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (Mål nr 4234-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1421-20).

Share Öppna i ny flik

En skuld till CSN avseende återkrav av studiemedel skulle ingå i en skuldsanering

2020-12-22

 

I regel omfattar en skuldsanering alla skulder som har uppkommit före den dag då Kronofogdemyndigheten beslutar att inleda en skuldsanering. Kronofogdemyndigheten kan dock besluta om undantag för skulder som inte har förfallit till betalning före den dagen. Ett sådant undantag brukar beslutas för de delar av ett studielån som ännu inte ska betalas enligt vanliga regler.

Högsta domstolen har nu i två rättsfall tagit ställning till om även krav på förtida återbetalning av studielån och p&ar...

Share Öppna i ny flik

Anmälan av fordran i konkurs har lett till preskriptionsavbrott

2020-12-22

 En man tog år 2004 upp ett lån. Året därpå gick han i konkurs och lånefordran togs upp i konkursbouppteckningen. Konkursen skrevs av år 2008. När borgenären väckte talan mot mannen år 2017, hävdade mannen att fordran var preskriberad. I målet uppkom frågan om den tioåriga preskriptionstiden ska räknas från år 2004 eller om konkursen har inneburit ett preskriptionsavbrott så att preskriptionstiden i stället ska räknas från år 2008.

Share Öppna i ny flik

Södertälje tingsrätt meddelar dom i mål om omfattande s.k. nätbedrägerier samt penningtvätt

2020-12-22

 Tingsrätten dömer en person för ett stort antal bedrägerier som begåtts via chattkonversationer på olika dejtingsidor. En ytterligare person döms för penningtvättsbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-12-22

 Offentligt biträde beviljas ersättning för kostnader i samband med muntlig förhandling om förvar även när biträdet kallats att delta över telefon men ändå valt att inställa sig på samma plats som klienten.

Share Öppna i ny flik

Häktningar hävda i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-12-21

 Tingsrätten har i dag hävt häktningarna beträffande fyra av de tilltalade i målet.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om ersättning för kostnader

2020-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om rätten till ersättning för ombudskostnader i mål om företrädaransvar.

Share Öppna i ny flik

Dom: Oriktig uppgift gav felaktigt taxeringsbeslut

2020-12-21

 Kammarrätten bedömer att anställda i riskkapitalbolag har lämnat en oriktig uppgift i fråga om avkastning som de har fått från en riskkapitalfond.