Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i ”Casino-målet”

2020-12-17

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i det s.k. ”Casino-målet” som omfattat bedrägerier och penningtvättsbrott i mångmiljonklassen. Hovrätten har, liksom tingsrätten, ansett att det är visat att det funnits en brottsplan som bl.a. inneburit att ett stort antal personer förmåtts att ansöka om lån i tron att låneansökningarna inte skulle kunna spåras till dem. Utbetalade lånebelopp har med hjälp av s.k. penningtvättare tagits ut på casinon i Frankrike och Monaco samt genom uttag i Sverige. Brottsligheten har i huvudsak ägt rum under hösten 2017. Förutom huvudmannen, som av hovrätten döms till 7 år...

Share Öppna i ny flik

Rätt till ersättning för rättegångskostnader

2020-12-17

 Ett bolag som hade väckt talan mot två personer vann mot den ena men förlorade mot den andra. Bolaget har ansetts ha rätt till full ersättning från den förlorande motparten för de rättegångskostnader som har varit gemensamma för målen mot båda motparterna.

Share Öppna i ny flik

Våldtäkt mot barn prövas på nytt efter resning

2020-12-17

 Resning har beviljats till nackdel för en person som tidigare frikänts för våldtäkt mot barn sedan ny DNA-bevisning framkommit.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Hässleholms kommun att tillämpa konkurrensbegränsande förfarande.

2020-12-17

 Patent- och marknadsdomstolen har idag förbjudit Hässleholms kommun att kategoriskt och utan individuell prövning vägra upplåta kommunal mark till privata företag som vill lägga ned fiberkabel för internet i kommunen. Domstolen har bedömt att kommunens förfarande har både snedvridit och hämmat konkurrensen på marknaden för etablering och försäljning av fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål mellan en konstnär och Kungälvs kommun

2020-12-17

 Bakgrunden till tvisten är en utställning under våren och sommaren år 2019 vid Konsthallen Strandverket på Marstrand, som aldrig genomfördes. Konstnären och Kungälvs kommun har haft olika uppfattningar om det var avtalat mellan dem att utställningen skulle genomföras.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten undanröjer tingsrättens dom om gemensam renskötselrätt inom Vapsten och återförvisar målet till tingsrätten

2020-12-16

 Lycksele tingsrätt har funnit att enskilda sydsamer har en renskötselrätt som är gemensam med de nordsamiska medlemmarna i Vapsten sameby. Genom handläggningen i målet har tingsrätten gjort sig skyldig till rättegångsfel.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten ger rätt till avdrag för ROT-arbete innan äganderätten enligt köpeavtalet hade övergått

2020-12-16

 Köparna hade övertagit det faktiska underhållsansvaret för fastigheten innan äganderätten övergått enligt avtalet. Den omständigheten ska beaktas vid prövningen av om det finns rätt till ROT-avdrag.

Share Öppna i ny flik

Försäkringsbolag förbjuds att använda visst försäkringsvillkor

2020-12-16

 Två försäkringsbolag erbjöd för konsumenter som köper en mobiltelefon eller surfplatta med ett visst mobilabonnemang en försäkring som gav rätt till en likvärdig produkt om konsumenten förlorar den. Undantag från försäkringen gjordes dock om förlusten hade uppkommit när konsumenten inte hade haft mobilen eller plattan under uppsikt. Fråga uppstod om ett sådant villkor är oskäligt och därför skulle förbjudas.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen klargör när en livstidsdömd tidigast får ansöka om omvandling till ett straff på viss tid

2020-12-16

 Enligt lagen om omvandling av fängelse på livstid får en ansökan om omvandling göras när den dömde har avtjänat minst tio år av livstidsstraffet. Vid beräkning av den tiden ska inte bara tas hänsyn till tiden sedan fängelsestraffet började verkställas utan också den tid som ska tillgodoräknas den dömde eftersom han eller hon varit frihetsberövad med anledning av de brott som prövats i målet.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver inhibitionen av villkor om Huawei

2020-12-16

 Kammarrätten har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att inhibera vissa villkor i PTS beslut inför kommande 5G-auktion. Kammarrätten uttalar att de villkor som rör produkter från Huawei påverkar bolaget på ett sådant sätt att Huawei har rätt att överklaga beslutet. Kammarrätten anser att de intressen som ligger till grund för villkoren och betydelsen för utbyggnaden av 5G är så starka att det vid en avvägning mot Huaweis intressen inte finns skäl att inhibera villkoren.