Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Klargörande om vad som avses med skadeståndskrav

2023-03-27

 Två makar träffade ett avtal med en entreprenör om att denne skulle utföra arbeten på en kulturbyggnad. Vid utförandet av arbetena skadades byggnaden och en tvist om arbetets utförande uppkom mellan parterna. Entreprenören hade en ansvarsförsäkring i vilken det föreskrevs att skadeståndskrav måste anmälas till försäkringsbolaget inom ett år från det att entreprenören hade erhållit ett sådant krav. Högsta domstolen klargör i avgörandet vad som krävs för att en skadelidande ska anses ha framställt ett skadeståndskrav så att fristen börjar löpa.

Share Öppna i ny flik

Mord m.m. i Kramfors

2023-03-24

 Åklagaren väckte den 21 mars åtal mot en person som är misstänkt för mord, alternativt grov misshandel och grovt vållande till annans död, samt grovt gravfridsbrott. Rättegången i målet kommer att inledas den 3 april.

Share Öppna i ny flik

Man häktas för misstänkt mord i Taberg

2023-03-24

 En man i 20-årsåldern har idag häktats, på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna som hittats i ett skogsparti utanför Taberg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2023-03-24

 Enbart det förhållandet att en assistansanordnare underlåtit att på föreskrivet sätt lämna uppgifter till kommunen innebär inte att den insatsberättigade kan nekas retroaktiv ersättning för kostnader för assistans.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadstillägg

2023-03-24

 Bristande insikt hos en person om att denne har fått bostadstillägg utan att vara berättigad till det har inte ansetts utgöra särskilda skäl för att efterge ett krav på återbetalning av bostadstillägget när personen har god man förordnad för sig.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har beslutat att Hovrätten för Västra Sverige ska yttra sig i ett uppmärksammat mål

2023-03-24

 Högsta domstolen har i dag beslutat att Hovrätten för Västra Sverige ska yttra sig över riksåklagarens överklagande i ett uppmärksammat mål. Yttrandet ska avse vad riksåklagaren har anfört i fråga om att rättegångsfel har begåtts i hovrätten. Hovrätten ska komma in med sitt yttrande senast den 12 april 2023.

Share Öppna i ny flik

Beslut om häktning och tid för dom i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2023-03-24

 Tingsrätten har i dag beslutat att de tre män som är häktade i målet ska fortsätta att vara häktade. Dom kommer att meddelas den 26 april 2023 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-03-23

 Remissvar över delbetänkandet Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet (SOU 2022:66)

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-03-23

 Regeringen har utnämnt nya domare.

Share Öppna i ny flik

Två nya lagmän till Kammarrätten i Stockholm

2023-03-23

 Regeringen har idag utnämnt Annika Lowén och Mikael Westberg till kammarrättslagmän vid Kammarrätten i Stockholm.