Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Miljöorganisation med relativt få medlemmar får rätt att överklaga

2020-10-28

 Högsta domstolen har slagit fast att Kommittén Rädda Västerdalälven har rätt att överklaga en dom som rör vattenkraftverket Ejforsen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-10-28

 Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.

Share Öppna i ny flik

Fordran som grundas på lagakraftvunna domar om efterbeskattning har kunnat göras gällande i konkurs, trots att det efter domarna inträffat omständigheter av betydelse för beskattningen

2020-10-28

 I en företagskonkurs bevakade Skatteverket skattefordringar som grundade sig på lagakraftvunna domar från förvaltningsdomstol. Konkursförvaltaren invände delvis mot bevakningen under påstående att det efter förvaltningsdomstolarnas avgöranden hade inträffat omständigheter som medförde att efterbeskattning borde ha skett med endast lägre belopp. Genom ett förfarande i allmän domstol, s.k. jävsprocess, har nu prövats till vilket belopp som skattefordringarna får göras gällande i konkursen.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt meddelar dom i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm

2020-10-28

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet om grovt koppleri beträffande en massagesalong i centrala Stockholm. Den kvinnliga innehavaren döms till ett längre fängelsestraff medan hennes man frikänns eftersom det inte har bevisats att han har varit inblandad i bordellverksamheten.

Share Öppna i ny flik

Ansvaret för underhållet av ett golvvärmesystem kan bestämmas i en bostadsrättsförenings stadgar

2020-10-27

 Ett vattenburet golvvärmesystem installerades i ett duschrum i samband med en ombyggnad av en s.k. råvind som upplåtits med bostadsrätt. Vindsvåningen slogs därefter samman med en bostadslägenhet. Sedan bostadsrätten hade överlåtits uppkom fråga om det var bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavarna som ansvarade för underhåll av golvvärmesystemet. En huvudfråga i målet var vad som i föreningens stadgar avses med lägenhetens golv.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grova artskyddsbrott och smuggling av en kungsörn

2020-10-27

 En man döms till fängelse ett år och fyra månader för grova artskyddsbrott efter att ha annonserat ut och sålt djurdelar från skyddade djur. Mannen har också importerat en kungsörn från Norge utan tillstånd och döms även för smuggling.

Share Öppna i ny flik

Dom i ett mål om överfall på ett 9-årigt barn i Norrköpingstrakten

2020-10-27

 Göta hovrätt dömer mannen - som i april i år överföll ett 9-årigt barn på väg hem från skolan - för försök till mord, människorov, grov våldtäkt mot barn och övergrepp i rättssak till fängelse i 14 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg och ersättning för kostnader

2020-10-26

 Förhållanden som redan har beaktats vid beskattningen ska inte påverka beräkningen av underlaget för skattetillägg. Underlag för skattetillägg har därför beräknats utan beaktande av ingående mervärdesskatt när den skattskyldige redan hade redovisat den ingående skatten och medgetts avdrag för den innan det upptäcktes att den utgående mervärdesskatten inte hade redovisats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

2020-10-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om det finns förutsättningar för skönsbeskattning av kontantinsättningar på en skattskyldigs bankkonto.

Share Öppna i ny flik

Eriks Gondolen får skadestånd av kommunen

2020-10-23

 Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att Stockholms kommun ska betala 18 570 000 kr till Eriks Restaurang Saltsjön AB (Eriks Gondolen) på grund av störningar från ombyggnationen av Slussen.