Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

2021-12-21

 Fråga om det kan anses vara en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek att låta ett ogiltigförklarat avtal fortlöpa till dess att en dom om ogiltighet får laga kraft. (Mål nr 3722-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8280-20).

Share Öppna i ny flik

Utlämning till Rwanda för lagföring avseende ett åtal om folkmord

2021-12-21

 Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det inte föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Rwanda för lagföring avseende ett åtal om folkmord. En utlämning skulle inte heller stå i strid med Europakonventionen eller Barnkonventionen.

Share Öppna i ny flik

Ett tillgrepp av en moped har bedömts som ringa fall av tillgrepp av fortskaffningsmedel

2021-12-21

 Den som tillgriper och använder en bil, en motorcykel eller en moped döms vanligen för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Straffskalan för det brottet är fängelse i högst två år. Det finns en särskild straffskala för ringa fall; böter eller fängelse i högst sex månader. Högsta domstolen har nu avgjort ett mål där huvudfrågan var om ett tillgrepp av en moped utgjorde ett sådant ringa brott.

Share Öppna i ny flik

Rätt att få påstående om diskriminering prövat

2021-12-21

 En domstol måste pröva ett påstående om diskriminering även i de fall där motparten medger att betala den begärda diskrimineringsersättningen utan att för den skull vitsorda att det skett diskriminering.

Share Öppna i ny flik

Inget hinder mot registrering av varumärket FALLOUMI för falafel

2021-12-21

 

Den stiftelse som innehar EU-kollektivmärket HALLOUMI som är registrerat för ost invände mot registreringen av varumärket FALLOUMI för falafel. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg att stiftelsen inte hade visat att dess varumärke var känt på sådant sätt att det har ett utökat skydd. Då det inte heller ansågs föreligga någon risk för förväxling avslogs stiftelsens invändning.

 

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på hustru

2021-12-21

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en man dömts av tingsrätten för mord på sin hustru, som också var mamma till parets tre minderåriga barn. Gärningen inträffade i Nacka den 3 december 2020. Kvinnan påträffades död i familjens bostad efter att mannen flera timmar efter gärningen angett sig för polisen. Hovrätten har skärpt straffet och dömt mannen för mord till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-12-20

 Uppehålls-och arbetstillstånd beviljas med stöd av associeringsavtalet mellan EU och Turkiet.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-12-20

 Hälsotillståndet hos ett barn innebär att det finns sådana särskilt ömmande omständigheter att uppehållstillstånd kan beviljas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt bidragsbrott

2021-12-20

 En nu 68-årig man döms tillsammans med flera familjemedlemmar för grovt bidragsbrott avseende utbetald assistansersättning. Två av mannens assistenter döms för penningtvättsbrott.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande

2021-12-20

 Två män frias för medverkan vid mordförsöket på Hyacintgatan Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot två män som var åtalade för försök till mord och medhjälp till försök till mord på Hyacintgatan den 26 november förra året. En av männen döms för grovt vapenbrott till fängelse i 10 månader. Den andre mannen frikänns från åtalet.