Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-11-08

 Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-11-08

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett beslut avseende jäv kan överklagas med stöd av förvaltningslagen (2017:900) när det i förordning har föreskrivits att beslutet i sakfrågan inte är överklagbart (Mål nr 2212-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1463-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2023-11-07

 Överklagandeförbudet i 49 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) är inte tillämpligt när en begäran om att ett ärende ska avgöras inte har prövats i sak.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift

2023-11-06

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om befälhavaren på ett fiskefartyg är den som landar fångsten och därmed är den som ska betala en särskild avgift för landning av otillåten fångst, så kallad landningsavgift, när verksamheten bedrivs av ett aktiebolag (Mål nr 4683-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7673-21).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

2023-11-06

 Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om inställande av allmän sammankomst enligt ordningslagen

2023-11-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en allmän sammankomst inte kan ställas in med stöd av 2 kap. 23 § ordningslagen.

Share Öppna i ny flik

Skadeståndsskyldighet gjorde vinstutdelning olaglig

2023-11-02

 Avgörandet behandlar de bestämmelser i aktiebolagslagen som styr utrymmet för vinstutdelning och hur dessa ska tillämpas i ett fall då en skadeståndsgrundande handling har inträffat men det ännu inte väckts talan om skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-11-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att ett villkor för skattefrihet i 11 a kap. inkomstskattelagen, att en personaloption ska förvärvas inom tio år från utgången av det år då en förvärvad verksamhet ursprungligen påbörjades, inte är uppfyllt i det fall en nystartad verksamhet av visst slag förvärvas från ett företag som började bedriva verksamhet av ett annat slag för mer än tio år sedan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstbeskattning

2023-11-02

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som avser inkomstskatt. (Mål nr 2692-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2527-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-11-01

 Ett bolag som säljer läkemedel får inte sätta ned sitt beskattningsunderlag när bolaget ersätter regionerna för att de, inom ramen för systemet med läkemedelssubventioner, har betalat en del av läkemedelspriset vid apotekens mervärdesskattefria försäljning av läkemedlen.