Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2019-06-17

 Fråga om bestämmelsen i 9 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200) strider mot EU-rätten då den föreskriver återbetalning respektive jämkning av ingående skatt när frivillig skattskyldighet i uppförandeskede upphör innan någon skattepliktig uthyrning kommit till stånd (Mål nr 6144-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2895-17).

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om Preemraff i Lysekil

2019-06-17

 Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg m.m

2019-06-17

 Fråga om det vid uttag av arbetsgivaravgifter finns förutsättningar för att åsidosätta uppdragsavtal och godkännande för F-skatt (Mål nr 3161-3166-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5587-5592-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

2019-06-17

 SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-06-17

 Uteslutning från flyktingskap kontra ansvarsfrihet pga tvång.

Share Öppna i ny flik

Två personer häktas misstänkta för försök till mord

2019-06-14

 Södertörns tingsrätt har häktat två personer så som på sannolika skäl misstänkta för försök till mord den 10 juni 2019 på Snösätravägen, Bandhagen, Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Trafikverket måste genomföra arbetsmiljöåtgärder vid arbetet med Förbifart Stockholm

2019-06-14

 Efter att Trafikverket överklagat Arbetsmiljöverkets beslut att vissa arbetsmiljöåtgärder ska genomföras vid arbetet med Förbifart Stockholm har förvaltningsrätten i en dom bedömt att Trafikverket, i egenskap av byggherre, har ett ansvar för de brister som Arbetsmiljöverket gjort gällande.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om inkomstskatt

2019-06-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra ett svenskt bolag avdrag för ränta som har betalats till ett bolag som ingår i samma intressegemenskap och som hör hemma i en annan medlemsstat.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsbidrag

2019-06-13

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag när makar i ett polygamt äktenskap är folkbokförda på skilda adresser. (Mål nr 1549-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3707-18).

Share Öppna i ny flik

Amerikansk dom om fastställt moderskap efter ett surrogatarrangemang erkänns i Sverige

2019-06-13

 Ett svenskt sambopar genomförde ett surrogatarrangemang i Kalifornien, USA, med donerat ägg och spermier från mannen. En amerikansk domstol förklarade att den svenska kvinnan var barnets rättsliga mor. Enligt Högsta domstolen är det nödvändigt att erkänna domen för att tillgodose barnets rätt till privatliv och för att uppfylla principen om barnets bästa.