Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-06-10

 En statlig myndighet har inte haft rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-10

 När en tredjelandsmedborgare får uppehållsrätt från förälder som är EES-medborgare behöver han eller hon inte ha bott tillsammans med föräldern för att kraven för permanent uppehållsrätt ska vara uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen

2021-06-10

 Den som har tillstånd att använda radiosändare är skyldig att betala en avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen även om den utrustning som används inte omfattas av den lagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-06-10

 Regeringen har den 10 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt och skattetillägg m.m.

2021-06-09

 Fråga om under vilka förutsättningar anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats till marknadsvärde från ett företag som står den skattskyldige nära kan jämkas enligt 18 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229). (Mål nr 5264-5269-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4227–4231-19 och 1549-20).

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-06-09

  Remissvar avseende promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)pdf

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har i samband med rättsprövning av beslut om fastställelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Share Öppna i ny flik

Antalet mål fortsätter öka

2021-06-09

 Antal inkomna och avgjorda mål vid Sveriges domstolar fortsätter öka och är på rekordnivåer under årets fem första månader. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan domstolsslagen.

Share Öppna i ny flik

Ingen rätt att föra talan om äktenskapsskillnad

2021-06-09

 En man ansökte hos domstol om att skiljas. Mannen hade inga papper eller annan utredning om äktenskapet, som enligt de uppgifter han lämnade hade ägt rum i utlandet. Han hade inte heller någon kännedom om var kvinnan han ville skilja sig från befann sig.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för våldtäkt och andra sexualbrott i Täby med flera platser

2021-06-09

 Attunda tingsrätt har i dag dömt en man för våldtäkt, grovt sexuellt övergrepp och sju fall av sexuellt ofredande. Gärningarna begicks under sommaren 2018 (grovt sexuellt övergrepp och sex fall av sexuellt ofredande), 2019 (ett sexuellt ofredande) och 2020 (våldtäkten). Straffet blev fängelse i fyra och ett halvt år.