Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En föreningsstämma kunde inte besluta om förtida upphörande av särskild granskning

2021-10-29

 Vid en föreningsstämma i en bostadsrättsförening biträdde mer än en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar ett förslag om särskild granskning. Bolagsverket utsåg därefter en särskild granskare. Vid en föreningsstämma ett par år senare beslutade de röstberättigade medlemmarna enhälligt att avsluta den särskilda granskningen. Det uppstod oenighet om ett sådant beslut kunde fattas på stämman eller om det skulle upphävas.

Share Öppna i ny flik

Planer på järnvägsbygge gav inte rätt till ersättning för flyttkostnader

2021-10-29

 Två makar som ägde en fastighet invid den planerade järnvägen Järna – Linköping begärde att Trafikverket skulle lösa in deras fastighet. Trafikverket löste in fastigheten. Senare uppstod tvist om huruvida makarna hade rätt till ersättning av Trafikverket för sina flyttkostnader och sin kostnad för lagfart vid köp av ersättningsfastighet.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om mord m.m. i Biskopsgården i juni 2021 inleds den 8 november 2021

2021-10-29

 Den 30 juni 2021 skedde en skjutning i Biskopsgården och därefter sköts en polis ihjäl. Åklagaren har i dag väckt åtal mot en sjuttonåring för dels mord på polismannen, dels mordförsök på tre andra personer.

Share Öppna i ny flik

Dom i tvist mellan Höörs kommun och ett konsultföretag

2021-10-29

 I tvisten mellan Höörs kommun och ett konsultföretag har tingsrätten beslutat att konsultföretaget ska betala skadestånd till Höörs kommun med 5 316 000 kronor plus ränta. Konsultföretaget ska också ersätta kommunen för dess rättegångskostnader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-28

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut, dnr 198/21. 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-28

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut, dnr 187/21.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om våldtäkt mot flera kvinnor

2021-10-28

 Linköpings tingsrätt dömde i juli en 29-årig man för bl.a. 36 fall av våldtäkt mot fyra olika kvinnor till åtta års fängelse. Hovrätten har idag fastställt domen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad begäran om omprövning

2021-10-27

 Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om omprövning och överklagande i 22 och 22 a §§ förordningen.(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.(Mål nr 1454-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2133-20).

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-10-27

 Den 4 november kl. 11.00 meddelas dom i målet mot den s.k. Nytorgsmannen. I samband med detta kommer tingsrätten att hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-10-27

 

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då beskrivningen av omständigheterna har ändrats i förhållande till vad som uppgetts inför nämndens prövning.