Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till slutförvar för kärnavfall (SFR)

2022-12-21

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har idag gett tillstånd till slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall (även kallat SFR) vid Forsmark i Östhammars kommun.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-12-21

 Fråga om förutsättningarna för befrielse från mervärdesskatt som har samband med bristande efterlevnad av tullagstiftningen vid återimport (2 kap. 5 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. samt artiklarna 86.6 och 203 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen). (Mål nr 1878-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6874-20). 

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten avslår en fastighetsägares talan om bättre rätt till en meteorit

2022-12-20

 Tingsrätten anser inte att meteoriten blivit en del av den fastighet som den fallit på. Meteoriten var lös egendom utan ägare och äganderätten tillfaller därför upphittarna.

Share Öppna i ny flik

Grovt rättegångsfel att inte hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen

2022-12-20

 Patent- och marknadsöverdomstolen avgjorde ett ärende om tilläggsskydd för läkemedel. Domstolens beslut fick inte överklagas. Högsta domstolen prövar nu om det var ett grovt rättegångsfel att Patent- och marknadsöverdomstolen inte hämtade in ett förhandsavgörande från EU-domstolen i sitt ärende.

Share Öppna i ny flik

Inget skadeståndsansvar efter PFAS i dricksvattnet

2022-12-20

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom gällande skadeståndsansvar för Ronneby Miljö och Teknik AB. Hovrätten anser inte att de personer som i hovrätten fört talan om skadeståndsansvar har bevisat att de orsakats personskada.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. har avslutats

2022-12-19

 Huvudförhandlingen i målet har i dag avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 19 januari 2023. Tingsrätten har vidare beslutat att de tilltalade ska kvarbli i häkte till dess att dom meddelas eller tingsrätten beslutar annat.

Share Öppna i ny flik

Hinder mot utlämning till Turkiet

2022-12-19

 I ett fall där Turkiet begärt en person utlämnad som medansvarig för kuppförsöket i Turkiet 2016 och för att ha varit med i den s.k. Gülenrörelsen har flera hinder mot utlämning ansetts finnas.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer dom gällande morden på Malmö latinskola

2022-12-19

 Även hovrätten dömer en 18-årig man till livstids fängelse för två mord.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om aktivitetsstöd

2022-12-19

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är vid vilken tidpunkt ett beslutat aktivitetsstöd ska anses ha förfallit till betalning och därmed inte längre får ändras till den försäkrades nackdel (Mål nr 4247-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1746-22).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-12-16

 Regeringen har den 15 december utnämnt: