Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2022-07-04

 Offentlig upphandling; fråga om ett krav, vilket innebär automatiskt förkastande av ett anbud som innehåller ett negativt delpris, står i strid med upphandlingslagstiftningen (Mål nr 766-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1803-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadstillägg

2022-07-04

 Bostadstillägg; fråga om det finns särskilda skäl att efterge krav på återbetalning när bostadstillägg har betalats ut felaktigt och den enskilde har god man (Mål nr 3257-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1042-21).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-07-01

 Ett bolags inkomster som beräknas enligt en s.k. effektivräntemetod och som enligt god redovisningssed är ränta, har inte ansetts vara ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

H2GS AB får tillstånd att börja bygga stålverk i Boden

2022-07-01

 Mark- och miljödomstolen har idag gett H2GS AB tillstånd till bland annat att få utföra de byggnadsarbeten som behöver genomföras för att anlägga och bygga det planerade stålverket inom Svartbyns verksamhetsområde i Boden (s.k. byggnadsdom). H2GS AB har även beviljats art- och biotopskyddsdispens, tillstånd att leda om Lillbäcken och tillstånd att leda bort grundvatten från jord- och bergskärning.

Share Öppna i ny flik

När kan man få en god man?

2022-07-01

 Högsta domstolen har gett vägledning när det gäller förutsättningarna för att förordna en god man för en person som anser sig behöva hjälp med att klara sig i samhället.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2022-07-01

 Försäkringskassans beslut att återställa uttagna föräldrapenningdagar saknade laglig grund.

Share Öppna i ny flik

Lastbilschaufför döms efter dödsolyckan på Hallandsåsen

2022-07-01

 Tingsrätten har i dag dömt den lastbilschaufför som krockade med en stillastående minibuss på E6 Hallandsåsen den 30 april, vilket ledde till tre personers död. Mannen döms för tre fall av vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik. Påföljden bestäms till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-30

 Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

En fiberförening var en ideell förening som kunde träffa avtal och vara part i ett skiljeförfarande

2022-06-30

 I en skiljedom hade en internetleverantör ålagts att betala viss ersättning till en fiberförening enligt ett avtal mellan parterna. Internetleverantören klandrade skiljedomen och gjorde bland annat gällande att fiberföreningen saknade rättskapacitet, dvs. att den inte kunde träffa skiljeavtal eller påkalla skiljeförfarande. Hovrätten ansåg att fiberföreningen saknade rättskapacitet och upphävde skiljedomen. Högsta domstolen har funnit att fiberföreningen utgjort en ideell förening med rättskapacitet och att skiljedomen därför inte ska upphävas på den grunden. Målet återförvisas till hovrätten...

Share Öppna i ny flik

Ingen ersättning för felaktigt frihetsberövande efter resning av 26 år gammalt mord, när frihetsberövandet var en följd av ett falskt erkännande

2022-06-30

 En 15-årig pojke erkände falskeligen 1986 mordet på sin styvmor efter påverkan av en nära anhörig. Erkännandet ledde till att han häktades och han dömdes också för mordet till sluten psykiatrisk vård. Frihetsberövandet pågick i drygt ett år och tio månader. Han tog tillbaka sitt erkännande redan under verkställigheten av vården 1988, men en återupptagen förundersökning lades ner. Först år 2016 beviljades han resning och, efter det att åklagaren lagt ned åtalet, meddelades en frikännande dom.