Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-06-02

 Avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad är tillämpligt med avseende på en arbetsgivares förvärv av skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas hem för att användas vid arbete hemifrån.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2023-06-02

 Ett offentligt biträde förväntas utföra arbete under en resa i den mån det är möjligt. Domstolen bör kunna utgå från det offentliga biträdets uppgifter om det inte finns anledning att ifrågasätta dem.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har beslutat att den planerade huvudförhandlingen i Vetlandamålet, den 12, 14 och 15 juni, ska skjutas fram

2023-06-02

 

Åklagaren har beslutat att komplettera förundersökningen. Kompletteringen kommer inte att vara klar till v. 24. Hovrätten har därför beslutat att den planerade huvudförhandlingen ska ställas in. Hovrätten kommer så snart som möjligt att på nytt sätta ut målet till huvudförhandling.

Share Öppna i ny flik

En tingsrätts beslut att inte lämna ut en XML-fil i DiBa överklagas till hovrätten.

2023-06-02

 

Vid upprättande och expediering av brottmålsdomar i tingsrätt används det tekniska verksamhetsstödet Digitalt brottmålsavgörande, DiBa.

Innehållet i en dom i DiBa lagras elektroniskt i en XML-fil. Filen är skriven i textkoder och utformad så att den kan läsas av i ett datasystem. Ur filen hämtas uppgifter som andra myndigheter får del av, främst för registerbehandling.

Filen innehåller en del andra uppgifter än vad som framgår av PDF-formatet, som expedieras till parterna. Domarens...

Share Öppna i ny flik

Mål om påskupploppet i Örebro ska prövas på nytt i hovrätten

2023-06-02

 I mars i år meddelade Högsta domstolen dom i ett mål med upprinnelse i det s.k. påskupploppet i Örebro. Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i ytterligare ett mål med upprinnelse i samma händelser. Med beaktande av framför allt Högsta domstolens roll som prejudikatinstans har det ansetts att den förnyade prövningen bör göras i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-06-02

 Uppgift om en tidigare brottsmisstänkt persons identitet ska lämnas ut till företrädaren för ett skadelidande bolag.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer dom gällande mord på Koppargården i Landskrona

2023-06-02

 Även hovrätten dömer två av de fyra männen för mord och övriga två för bland annat grovt vållande till annans död.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom gällande åtalet om trolöshet mot huvudman mot före detta VD:n för Science Park i Skövde

2023-06-02

 Göta hovrätt har i dag meddelat dom i målet där den före detta VD:n för Science Park i Skövde har varit åtalad för trolöshet mot huvudman. Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att VD:n till största delen ska frikännas från det som han har varit åtalad för. Dock har hovrätten frikänt honom i ytterligare delar och dömt honom för brott i endast två fall. Hovrätten har dömt VD:n till villkorlig dom och ansett att den villkorliga domen inte ska förenas med ett bötesstraff.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rikslicens enligt läkemedelsregleringen

2023-06-01

 Rikslicens enligt läkemedelslagen; om Läkemedelsverkets meddelande om att inte vidta någon åtgärd med anledning av en begäran om återkallelse av en rikslicens för försäljning av läkemedel är ett överklagbart beslut (Mål nr 1475-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3961-21).

Share Öppna i ny flik

Beslut om avveckling av skolor och förskolor i Linköping har inte bedömts vara olagligt

2023-06-01

 Förvaltningsrätten i Linköping avslår överklagandena av Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommuns beslut om att bl.a. avveckla fyra skolor och elva förskolor.