Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-06-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om rättsprövning undanröjt regeringens beslut om utvidgade strandskyddsområden vid Mälarens stränder i Strängnäs kommun eftersom reglerna om delgivning inte iakttagits.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-06-26

 Rättsprövning rörande utvidgat strandskydd för Filipstads och Torsby kommuner.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om sjukpenning

2018-06-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål om sjukpenning prövat hur det ska avgöras om en person har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i mål om misstänkt mord

2018-06-26

 Värmlands tingsrätt frikänner de två män som stått åtalade för mord av en Hells Angels-medlem. Frikännandet motiveras med att det inte går att dra tillräckligt säkra slutsatser kring vad som hänt, de åtalades inblandning och deras avsikter.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2018-06-26

 Fråga om ett beslut att neka statsbidrag som har fattats av Sveriges Riksidrottsförbund kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt 14 § förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet inte får överklagas. (Mål nr 1266-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5462-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-06-25

 Handlingar i ett elektroniskt verksamhetssystem har inte ansetts förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller lagring för annans räkning när det saknats administrativa och tekniska begränsningar för myndigheten att ta del av uppgifterna i läsbart skick.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2018-06-25

 Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner telefonförsäljare

2018-06-25

 Hovrätten meddelar idag dom mot de elva personer som Norrköpings tingsrätt dömde för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, penninghäleri m.m. i samband med telefonförsäljning. Samtliga åtalade frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i mål om angrepp mot Göteborgs synagoga

2018-06-25

 Tre män döms för att tillsammans och i samförstånd med andra okända gärningsmän ha gjort sig skyldiga till grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse mot Judiska församlingen i Göteborg och mot församlingens medlemmar. Påföljderna för två av männen bestäms till fängelse i två år och för den tredje mannen till fängelse i ett år och tre månader. De dömda männen är utländska medborgare. En ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om registrering av stiftelse

2018-06-25

 Vid förfarandet med att registrera stiftelser i stiftelseregistret bör registreringsmyndigheten utgå från att det som anmälts för registrering är en stiftelse.