Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2019-03-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom tagit ställning till frågor om bevisbörda och beviskrav vid ändring av identitetsuppgifter i folkbokföringen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i målet om mord och brott mot griftefriden

2019-03-04

 Haparanda tingsrätt kommer onsdagen den 13 mars 2019 påbörja huvudförhandlingen i målet där en rysk medborgare är åtalad för mord och brott mot griftefriden någon gång mellan den 23-24 oktober 2018 i Kalix.

Share Öppna i ny flik

Myndighetschefer i möte om häktessituationen

2019-03-01

 Sju myndigheter träffades fredagen den 1 mars för att diskutera det ansträngda läget på Sveriges häkten.

Share Öppna i ny flik

Dödsskjutningen i Rättvik bedöms som grovt vållande till annans död

2019-03-01

 Den man som i sin egen bostad sköt ihjäl den person som trängde sig in i bostaden och agerade hotfullt döms för grovt vållande till annans död till fängelse i ett år och sex månader. Mannen ska betala skadestånd till den dödes moder och broder med vardera 30 000 kr för sveda och värk.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-03-01

 Fråga om en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen utgör en allmän handling hos myndigheten (Mål nr 6656-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1757-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för vårdkostnader

2019-03-01

 Fråga om hur prövningen av rätten till ersättning för kostnader som uppkommit till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska göras efter införandet av det i lag reglerade nationella vårdvalet (jfr HFD 2017 ref. 63) (Mål nr 5928-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7892-17).

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål som rör olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

2019-03-01

 Åklagaren har kommit in med en häktningsframställan i mål nr B 2824-19, som rör olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om vitesföreläggande enligt skollagen

2019-03-01

 Fråga om en fristående grundskola som har begränsat utbildningen till att avse elever med ett omfattande behov av särskilt stöd, får lägga hemkommunens bedömning avseende tilläggsbeloppet för en viss elev till grund för beslutet om eleven ska tas emot vid skolan eller inte (Mål nr 314-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5852-18).

Share Öppna i ny flik

Tilltalade i Guldhedsmålet släppta ur häkte

2019-03-01

 Den 27 februari hölls den sista förhandlingsdagen i det så kallade Guldhedsmålet (mål B 6955-18). Tingsrätten har idag beslutat att fyra av de fem tilltalade personerna inte längre ska vara häktade.

Share Öppna i ny flik

Person häktad misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

2019-03-01

 Tingsrätten har i dag häktat en person misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, under perioden 27 juli 2017 till 26 februari 2019 i Stockholm.