Vilken instans kan återkalla ett flygcertifikat?

2020-12-10

Frågan i målet är vilken instans som är behörig att återkalla flygcertifikat. Tranportstyrelsen är s.k. behörig myndighet på området och har i denna roll ansett sig ha rätt att fatta beslut om återkallelse av certifikat med stöd av en EU-förordning. I svenska regler anges emellertid att det är förvaltningsrätten som på ansökan av Transportstyrelsen ska återkalla det.

Kammarrätten har nu funnit att de svenska reglerna gäller och att de inte står i strid med EU-rätten. Transportstyrelsens beslut är därför inte giltigt och kammarrätten har därmed upphävt såväl Transportstyrelsens beslut och förvaltningsrättens dom. En ledamot var skiljaktig och ansåg att Transportstyrelsen kan grunda sin behörighet att återkalla flygcertifikat direkt på EU-rätten, även om de svenska reglerna säger annat.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.