Tingsrätten meddelar mellandom i tvistemålet mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management S.A.

2020-04-15

Bakgrund

Pensionsmyndigheten väckte talan mot Allra den 4 juni 2018. Pensionsmyndigheten yrkade att tingsrätten skulle förplikta Allra att till Pensionsmyndigheten betala skadestånd. Allra inkom med svaromål och invände att staten hade gjort intrång i Allra-koncernens förtroliga kommunikation med sina advokater och att detta inneburit en kränkning av Allras rättigheter enligt artikel 6 Europakonventionen, artikel 8 Europakonventionen och/eller 2 kap. 11 § regeringsformen. Allra gjorde gällande att bolagets rätt till en rättvis rättegång blivit kränkt på ett sådant sätt att den aktuella rättegången inte kan genomföras och att Pensionsmyndighetens talan skulle ogillas i sin helhet utan prövning av målets materiella delar.

Mellandomen

Tingsrätten har prövat Allras invändning avseende kränkning av dess rättigheter enligt Europakonventionen och regeringsformen genom mellandom. I mellandomen har tingsrätten kommit fram till att Allras rättigheter enligt artikel 6 Europakonventionen och 2 kap. 11 § regeringsformen inte har åsidosatts. Tingsrätten har däremot funnit att förfarandet utgör en kränkning av Allras rättigheter enligt artikel 8 Europakonventionen. När det gäller rättsföljden anser tingsrätten att effektiva rättsmedel finns att tillgå genom bl.a. Justitiekanslerns prövning av ersättningsskyldighet och att det saknas stöd för mer långtgående kompensation i form av ett ogillande av en civilrättslig talan. Tingsrätten har därför kommit fram till att mellandomsfrågan ska besvaras nekande.