Tingsrätten dömer två personer för brott mot gravfriden vid vraket efter M/S Estonia

2022-09-05

Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att dyka och bedriva annan undervattensverksamhet vid vraket efter M/S Estonia och inom ett definierat område runt vraket. Den 23-24 september 2019 genomförde ett filmteam på uppdrag av produktionsbolaget Monster dykningar och filmningar av vraket efter M/S Estonia. De två svenska medborgare som nu döms var produktionsledare respektive den som styrde dykutrustningen från båten. Verksamheten bedrevs från ett tyskflaggat fartyg.

De två männen har invänt att lagstiftningen inte är tillämplig eftersom den strider mot folkrätten som den kommit till uttryck i FN:s havsrättskonvention. De har också påstått att de båda i vart fall trott att deras handlande har varit straffritt eftersom dykningarna skedde på internationellt vatten från ett tyskt fartyg, att de grundlagsfästa principerna om rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet väger starkare än syftet med kriminaliseringen samt att gärningen är straffri eftersom den är rättsenlig enligt läran om social adekvans.

Tingsrätten konstaterar att åklagaren styrkt att de två männen gjort sig skyldiga till brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Det finns inget hinder mot att tillämpa den svenska lagstiftningen. Det finns inte heller något skäl till att gärningen ska vara straffri, vare sig på grund av rättsvillfarelse, intresset till skydd för yttrande- och informationsfrihet eller på grund av läran om social adekvans. De båda ska därför dömas för brottet.

”-Det finns ett starkt allmänintresse för att upprätthålla gravfriden kring M/S Estonia, som är gravplats för ett stort antal personer. Skyddet för gravfriden väger starkare än intresset till skydd för yttrande- och informationsfrihet” säger rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl.

Motivet bakom gärningen har dock betydelse för gärningens straffvärde och val av påföljd i mildrande riktning. Påföljden bestäms därför till dagsböter.

Rätten är enig i avgörandet.