Tillstånd till slutförvar för kärnavfall (SFR)

2022-12-21

Tillståndet gäller såväl den befintliga anläggningen som en utbyggnad av förvaret. Syftet med utbyggnaden är bl.a. att kunna ta emot rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken.

Regeringen beslutade den 22 december 2021 att tillåta verksamheten och nu har domstolen gett formellt tillstånd i en dom. Tillståndsdomen innehåller även miljövillkor ifråga om t.ex. buller, transporter och utsläpp till vatten. Tillståndet kan tas i anspråk omedelbart även om domen överklagas.

Detta tillstånd gäller inte det slutförvar för använt kärnbränsle som också planeras vid Forsmark. Målet om det slutförvaret handläggs alltjämt vid domstolen.