Socialnämnden får inte klaga på att fel paragraf tillämpats

2023-12-19

Frågan i Högsta domstolen var om socialnämnden kunde klaga på domen när en annan paragraf än den som nämnden hänvisat till tillämpats, samtidigt som nämnden fått bifall till sin talan på så sätt att vårdnaden hade överflyttats till familjehemsföräldrarna.

Det är en grundläggande princip att ett överklagande som regel inte får avse bara domskälen; det måste yrkas en ändring i domslutet. Det innebär att den dom eller det beslut som överklagas ska medföra en nackdel för den klagande och överklagandet ska vara till fördel för den som överklagar.

Den paragraf som tingsrätten hade tillämpat tog sikte på situationer när en överflyttning av vårdnaden sker för att föräldrarna av något skäl är förhindrade att utöva vårdnaden, medan den paragraf som socialnämnden hade åberopat tar sikte på situationer när barnet under lång tid vårdats och fostrats i något annat hem än föräldrahemmet, t.ex. i ett familjehem, och detta förhållande bör bestå på grund av barnets bästa.

Socialnämnden gjorde gällande att tingsrättens dom, trots att nämndens talan bifölls, skulle kunna vara till nackdel för barnet i en eventuell framtida rättegång om att vårdnaden ska återgå till modern. Därför överklagade nämnden och ville att beslutet skulle grundas på den enligt nämnden korrekta paragrafen.

Högsta domstolen konstaterar att en prövning av om vårdnaden ska återgå till modern, oberoende av vilken paragraf som har tillämpats vid överflyttningen av vårdnaden, alltid ska utgå från vad som är bäst för barnet. Socialnämnden fick därför inte överklaga domen.