Sanktionsavgift för överträdelse av arbetsmiljöföreskrifter

2019-03-21

Förvaltningsrätten har funnit att den aktuella arbetsgivaren, trots att den vidtagit åtgärder som att utfärda tillstånd och informera arbetstagaren om att den inte får köra truck, inte i tillräcklig utsträckning har lett och organiserat arbetet så att olyckor kan undvikas. Arbetsgivaren har därför, genom passivitet, låtit arbetstagaren köra truck i strid med arbetsmiljöföreskrifter och ska påföras en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten har inte funnit skäl att sätta ner sanktionsavgiften och har därför bifallit Arbetsmiljöverkets ansökan.

 

Senast ändrad: 2019-03-21