Prövningstillstånd meddelat i mål om sanktionsavgift

2019-04-12

Finansinspektionen ska ingripa mot den som genom att ha underlåtit att inom föreskriven tid göra en anmälan om egna transaktioner har åsidosatt sina skyldigheter enligt marknadsmissbruksförordningen. Fråga om det finns skäl att avstå från ingripande i form av sanktionsavgift och, om det inte finns skäl att avstå från ingripande, hur sanktionsavgiftens storlek ska fastställas (Mål nr 610-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5805-18).