Prövningstillstånd meddelat i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2019-02-27

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft (Mål nr 6726-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5431-18).