Prövningstillstånd meddelas inte i mål om revisors skadeståndsansvar m.m.

2019-05-17

En tidigare VD i ett elhandelsbolag dömdes 2017 för brott bestående i manipulationer av bolagets räkenskaper. Bolagets moderbolag krävde skadestånd om närmare två miljarder kr av elhandelsbolagets revisor och hennes arbetsgivare, en revisionsbyrå. Enligt moderbolaget borde revisorn ha upptäckt manipulationerna. Tillsammans med det målet hanterades också revisorns och revisionsbyråns krav på ersättning av elhandelsbolaget och dess styrelseledamöter för de kostnader revisorn och revisionsbyrån kunde drabbas av till följd av moderbolagets skadeståndsanspråk.

Hovrätten kom fram till att revisorn och revisionsbyrån inte skulle betala något skadestånd till moderbolaget. Revisorn och revisionsbolaget fick inte heller framgång i kraven mot bolagets styrelseledamöter eller mot bolaget.

Samtliga förlorande parter överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen. Deras respektive motparter har på eget initiativ, dvs. utan att ha förelagts av Högsta domstolen, gett in yttranden till domstolen. De har också krävt ersättning för sina rättegångskostnader föranledda av skrifterna för det fall att prövningstillstånd inte meddelas. De totala kraven i den delen uppgick till nästan 4 miljoner kr.

Enligt Högsta domstolen finns det inte något skäl att meddela prövningstillstånd.

Något behov av skriftväxling i Högsta domstolen före domstolens ställningstagande till frågan om prövningstillstånd fanns inte enligt domstolen. De av motparterna yrkade rättegångskostnaderna för de skrifter som getts in på eget initiativ har därför inte ansetts varit skäligen påkallade för tillvaratagande av motparternas rätt. Någon ersättning för dessa har därför inte utgått.

?

Bifogade filer: T 5098-18 Senast ändrad: 2019-05-17