Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-27

De frågor i målet som lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om försörjningskravet i 5 kap. 3 b § utlänningslagen gäller vid en ansökan om uppehållstillstånd från en utlänning som tidigare haft uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 4 kap. 4 a § utlänningsförordningen, när anknytningspersonen beviljats permanent uppehållstillstånd och, i så fall, om även den sökandes inkomster ska beaktas vid bedömningen av om försörjningskravet är uppfyllt. Lagrum: 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716)

Här kan du läsa mer om Migrationsöverdomstolen