Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-01-26

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Migrationsverket haft rätt att invända mot sökandens planerade vistelse för studier i Sverige inom ramen för EU-programmet Erasmus+. Lagrum: 5 b kap. 14 § utlänningslagen (2005:716) samt artiklarna 3, 17, 27 och 31 i direktiv 2016/801/EU om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete