Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-04-22

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om unionsföreträdet ska respekteras vid en ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat arbetstillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 15 a § utlänningslagen och, om så är fallet, vilka omständigheter som ska beaktas vid prövningen.

Lagrum: 5 kap. 15 a § och 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).