Patent- och marknadsdomstolen förbjuder marknadsföring som ger intryck av att fiskolja har effekt på covid-19 och influensa.

2020-12-10

Målet har handlat om fyra Instagraminlägg där bolagets produkter har marknadsförts. Det har varit fråga om knäckebröd, grillkrydda, granola, rawfoodbollar och fiskolja. Inläggen har publicerats av en privatperson på hennes privata Instagramkonto. Privatpersonen är ägare, vd och ensam styrelseledamot i bolaget.

Konsumentombudsmannen har väckt talan och gjort gällande att alla fyra inläggen var otillbörliga eftersom de saknade tillräcklig reklammarkering samt att inlägget som rörde fiskolja dessutom var vilseledande och aggressivt.

Domstolen har vid sin bedömning tagit hänsyn till att marknadsföringen skett på internet, via Instagram och på ett konto där privata och kommersiella meddelanden varvas. Enligt domstolen måste det redan vid en flyktig anblick stå klart för den konsument som tar del av inläggen att det är fråga om marknadsföring. Vid en samlad bedömning av respektive inlägg har domstolen funnit att så inte har varit fallet och att inläggen därför brustit när det gäller reklamidentifiering.

När det gäller inlägget som avsåg fiskoljan har domstolen funnit att marknadsföringen förmedlat intrycket att en konsument som använder oljan löper mindre risk att bli smittad av och/eller har en bättre möjlighet att klara en infektion av Covid-19-viruset samt att oljan ger ett extra skydd mot influensan. Något stöd för att fiskoljan har sådana egenskaper har emellertid inte framkommit varför domstolen har bedömt att marknadsföringen är vilseledande. En majoritet av domstolens ledamöter har dessutom funnit att det varit fråga om aggressiv marknadsföring då inlägget spelat på konsumenters oro för att bli smittade av covid-19.

För mer information kontakta rådmannen Alexander Ramsay, se kontaktinformationen.