Omarronderingen västra Leksand avgjord i mark- och miljödomstolen

2022-10-06

Lantmäteriets beslut den 12 maj 2022 uppfyller, enligt domstolens bedömning, kraven i fastighetsbildningslagen. Bl.a. överväger nyttan med omarronderingen som helhet, summan av kostnader och olägenheter. Lagen kräver inte att varje enstaka fastighet ska bli förbättrad, men innehåller skyddsregeln att ingen fastighet får försämras så mycket att den i mindre mån än innan blir lämplig för sitt ändamål. Mark- och miljödomstolen har vid sin prövning kommit fram till att Lantmäteriet får anses ha följt denna regel i samtliga överklagade fall.Några klagande hade önskat mer långtgående anpassningar av  fastighetsindelningen, men Lantmäteriets beslut uppfyller lagens krav. Den som vill ha mera gjort får söka ny förrättning hos Lantmäteriet för att få sin sak prövad.Ett stort antal markägare kan nu börja se fram emot slutet på en lång omarronderingsprocess med allt vad den medfört av ovisshet, avverkningsförbud m.m.– Det känns tillfredsställande att vi har haft möjlighet att möta behoven av snabb handläggning och därmed redan kunnat avgöra målet, säger de två domarna i målet, rådmannen Anna Hagstad och tekniska rådet Björn Rossipal, vilka enhälligt avgjort målet.