Olagligt beslut om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden

2020-11-30

Krisledningsnämnden i Stockholms stad beslutade om besöksstoppet med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället. Staden har argumenterat att beslutet inte är ett besöksförbud utan en stark rekommendation och vädjan att avstå från att besöka äldreboendena i syfte att minska smittspridning. Verksamheterna har rätt att besluta om avsteg från stoppet om man bedömer att särskilt behov föreligger.

Förvaltningsrätten konstaterar att beslutet om besöksstopp i praktiken har fått effekten av ett förbud. De riktlinjer för undantag från besöksförbud från 2020-05-27 som användes under våren, då regeringen beslutade om ett besöksförbud, har på nytt skickats ut till verksamheterna att användas som stöd med anledning av besöksstoppet. Utifrån det sätt som beslutet är formulerat och hur det har implementerats går det inte att dra någon annan slutsats än att den verkan beslutet får är att enskilda förhindras att besöka stadens vård- och omsorgsboenden.

- Stockholms stads beslut om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden är utformat på ett sådant sätt att det i praktiken får samma verkningar för den enskilde som ett besöksförbud. En sådan inskränkning i den enskildes rätt till privat- och familjeliv som staden har beslutat om har inte stöd i lag och beslutet ska därför upphävas, säger rådmannen Louise Molin Alfredsson.