Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad.

2021-05-06

Domstolen har idag upphävt detaljplanen för utbyggnad av Gröna Lunds nöjesfält. Skälen för upphävandet är att domstolen funnit att beslutet strider mot bestämmelser i miljöbalken dels genom att en utvidgning av nöjesfältet i sig inte är tillåten inom Nationalstadsparken, dels att de kulturhistoriska värdena för riksintresset Nationalstadsparken skulle skadas om detaljplanen blev verklighet.

Domstolen har däremot kommit fram till att det inte finns några andra grunder för att häva detaljplanen, som t.ex. brister i miljökonsekvensbeskrivningen, jäv, riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården, strandskyddet eller enskilda intressen som buller m.m. Rätten är enig.

- I det här fallet har domstolen kommit fram till att beslutet strider mot bestämmelser i miljöbalken om Nationalstadsparken genom att de nya åkattraktionerna tillsammans med de nuvarande genom sin höjd och utformning skulle bli dominerande i området. En utvidgning av Gröna Lunds nöjesfält i sig är enligt domstolens mening inte heller tillåten inom Nationalstadsparken, säger rättens ordförande, rådmannen Peter Winge.

- När det gäller frågan om utvidgning av nöjesfältet kan domstolen konstatera att kommunen själv som ett av skälen för upphävande av strandskyddet åberopat just att det är fråga om att utvidga en pågående verksamhet, fortsätter Peter Winge.