Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om guldgruva i Fäbodliden, Lycksele kommun

2022-06-28

Dragon Mining (Sweden) AB har ansökt om att bryta guld i dagbrott och under jord i en omfattning av 500 000 ton malm per år och att deponera 22 miljoner ton gråberg ovan jord. Malmen skulle transporteras med lastbil till bolagets anrikningsverk i Svartliden ca 30 kilometer bort. Antalet malmtransporter beräknades till ca 140 fordonsrörelser per dygn mellan kl. 06.00-24.00. Det innebär ett passerande fordon var 8:e minut och en trafikökning av tung trafik med mer än fyra gånger. Vägen går genom byarna Vinliden, Björkberg, Norrbäck Liden och Norrbäck. Den är endast 6,2 meter bred, saknar vägren och nyttjas som promenadstråk inom alla byar. Vägbelysning förekommer sparsamt eller saknas. Domstolen menar att det blir för stora säkerhetsrisker för oskyddade trafikanter och för mycket buller för de som bor nära vägen. Skyddsåtgärder för detta menar bolaget ligger på väghållaren.

Rennäringen i området är sedan tidigare ansträngd av bland annat flera tillståndsgivna vindkraftparker och det är svårt att redan med dessa förutsättningar bedriva en uthållig renskötsel. Domstolen bedömer att påverkan på rennäringen från gruvverksamheten med malmtransporterna kommer att fragmentera området ytterligare och möjligheterna att bedriva en uthållig rennäring i området riskerar att förloras.

Underlaget för bedömning av utsläpp till vatten och miljöpåverkan på vattendragen har också varit svåröverskådligt, vilket bland annat försvårat bedömningen om ett Natura 2000 tillstånd kan ges. Det innebär också att det inte är visat att verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Förutsättningar för att bevilja artskyddsdispens för åkergroda kan heller inte anses vara uppfyllda eftersom det kräver att brytningen av guld är av ett allt överskuggande allmänintresse, vilket domstolen inte bedömer att den är.

– Verksamheten kan påtagligt försvåra för rennäringen och påverkan från de tunga malmtransporterna är inte acceptabel för de närboende. Vi bedömer att en guldgruva i Fäboliden inte kan prioriteras så högt att den överväger de nackdelar som verksamheten skulle innebära. Det har inte heller föreslagits tillräckliga skyddsåtgärder som skulle kunna lindra denna negativa påverkan, säger rådmannen Magnus Bygdemark.