Lämna urinprov utan kläder att skyla sig med – ett krav i strid med lagen

2023-07-14

Kammarrätten bedömer i sin dom att Kriminalvården närmast rutinmässigt tillämpat ett krav att en intagen i kriminalvårdsanstalt inte får skyla sig med en morgonrock, när den intagne ska lämna ett urinprov. Att rutinmässigt tillämpa ett sådant krav utan hänsynstagande till omständigheterna i det enskilda fallet strider bl.a. mot de grundläggande bestämmelserna om att varje intagen ska behandlas med respekt för sitt människovärde enligt 1 kap. 4 § fängelselagen.

– I vissa fall kan det vara motiverat att en intagen inte får skyla sig för att undvika att provet manipuleras. Men i det här fallet gjorde Kriminalvården inte ens gällande att det fanns någon sådan risk. Man hade alltså inte gjort någon bedömning av riskerna för manipulation i det här enskilda fallet. Och det ansåg vi stred mot bl.a. fängelselagen, säger Mattias Almqvist, kammarrättslagman.

Ett krav på att ett urinprov ska lämnas utan att den intagne får skyla sig kräver hänsynstagande till omständigheterna i det enskilda fallet. Kammarrätten anser att några sådana hänsyn inte tagits och att Kriminalvården därmed inte heller har haft grund för att meddela den intagne en varning.