Lägre skatt för inkomster från riskkapitalfonder

2019-06-20

Klagandena har genom särskilda avtalspaket, s.k. PLA, lånat ut pengar till fondanknutna bolag i samband med att bolagen genomför investeringar i fonderna. Om investeringarna varit framgångsrika har klagandena fått viss ersättning av fondbolagen. 

Skatteverket ansåg att ersättningen hade sin grund i arbetsprestationer som klagandena utfört inom fonderna och att den därför skulle beskattas som inkomst av tjänst.

Parterna har varit överens om att vissa grundläggande förutsättningar för beskattning enligt 57 kap. inkomstskattelagen har varit uppfyllda. Den stora tvistefrågan har dock varit om PLA är ett vinstandelsbevis och därmed omfattas av detta. För att så ska vara fallet krävs att storleken på ersättningen helt eller delvis är beroende av vinsten hos de fondbolag som lånat pengar.

Förvaltningsrätten har kommit fram till att PLA är ett vinstandelsbevis och att ersättningen därför ska beskattas i enlighet med de regler om beskattning av kapitalinkomster från fåmansföretag som finns i 57 kap. inkomstskattelagen.

- Utifrån det underlag som förvaltningsrätten haft tillgång till i de nu aktuella målen drar domstolen slutsatsen att storleken på den ersättning som klagandena fått är beroende av det sammanlagda resultatet för hela fonden och i förlängningen även av fondbolagens vinst. Domstolen bedömer därmed att PLA är ett vinstandelsbevis, säger Petra Andersson, rådman.

 

Senast ändrad: 2019-06-20