Kravet på deltagande vid genomförande av en sexuell handling

2018-12-21

Enligt flera av bestämmelserna om sexualbrott i brottsbalken är det straffbelagt att genomföra en sexuell handling med någon. I ett rättsfall från 2015 fann Högsta domstolen att det begreppet innefattar att förmå en målsägande att onanera inför gärningsmannen under ett videosamtal via Skype. I det nu aktuella målet var avsikten att gärningsmannen i efterhand skulle ta del av en film där målsäganden onanerade.

Enligt legalitetsprincipen sätter straffbestämmelsens ordalydelse den yttersta gränsen för det straffbara området. Att genomföra en sexuell handling med någon måste, enligt Högsta domstolen, språkligt sett anses innefatta ett krav på att gärningsmannen är närvarande. Det kravet innebär inte att gärningsmannen och målsäganden måste befinna sig på samma fysiska plats. Gärningsmannen måste dock vara närvarande i den bemärkelsen att han eller hon på något sätt deltar under den del av händelseförloppet som innehåller det agerande av målsäganden som kvalificerar handlingen som sexuell. Högsta domstolen finner därför att det inte innebär att en sexuell handling genomförs med en annan person, om en person förmår den andre att senare onanera i ensamhet.

Högsta domstolen frikänner den tilltalade från åtalet för försök till sexuellt övergrepp mot barn.

Bifogade filer: B 1858-18 Senast ändrad: 2018-12-21