Kammarrätten upphäver Kriminalvårdens strafftidsbeslut

2019-12-12

Kammarrätten anser att trots att det saknas bestämmelser som slår fast en övre gräns vid sammanläggning av flera fängelsestraff måste hänsyn tas till rättsliga principer om bl.a. förutsebarhet och likabehandling. Bestämmelserna i brottsbalken om fängelse bör därför vara vägledande för Kriminalvårdens strafftidsbeslut. Svea hovrätt dömde den 26 februari 2010 NN till fängelse i 3 år och 3 månader. Den 6 december 2013 dömdes NN till livstidsfängelse av Appellationsdomstolen i Thailand. Den thailändska livstidspåföljden omvandlades genom benådning till en tidsbestämd påföljd i fängelse om 36 år och 8 månader. Sveriges regering beslutade den 7 juni 2018 att det fängelsestraff som NN dömts till i Thailand fick verkställas i Sverige och beslutade att anpassa fängelsestraffet till fängelse i 18 år. NN kom till Sverige den 25 januari 2019. Den 29 januari 2019 utfärdade Kriminalvården ett strafftidsbeslut där domarna från Svea hovrätt och Appellationsdomstolen i Thailand lades samman till en total strafftid om 21 år och 3 månader. Kammarrätten har i sin prövning kommit fram till att det inte kan anses vara förenligt med svensk rätt att sammanlägga fängelsestraff på viss tid i strafftidsbeslut utan en övre gräns för strafftiden. Med vägledning av brottsbalkens bestämmelser om fängelse anser kammarrätten att det saknas förutsättningar för Kriminalvården att vid sammanläggning av fängelsestraff på viss tid fatta strafftidsbeslut där den sammanlagda strafftiden överstiger 18 år.