Kammarrätten dömer i mål mellan SL och Integritetsskyddsmyndigheten

2023-01-26

IMY har inte visat att SL:s användning av kroppsburna kameror med förinspelningsteknik för att förebygga och dokumentera hot och våld inneburit en överträdelse av dataskyddsförordningen. IMY har däremot visat att SL:s användning av kroppsburna kameror med förinspelningsteknik för att säkerställa identiteten på resenärer som ska betala tilläggsavgift inneburit en överträdelse av dataskydds­förordningen. SL ska därför betala en sanktionsavgift på åtta miljoner kronor för överträdelsen. När det gäller den informationsskyldighet som IMY ansett att SL brustit i bedömer kammarrätten att artikel 13 i dataskyddsförordningen inte är tillämplig i det här fallet.

– Kammarrätten har bedömt att den bestämmelse IMY åberopat som grund gällande informationsskyldigheten till resenärer inte kan tillämpas i den aktuella situationen, säger Peder Liljeqvist, kammarrättslagman.