Inhibition av s.k. nöddispens för växtskyddsmedel

2019-02-27

?Kemikalieinspektionen meddelade i slutet av december 2018 ett beslut om att ge nöddispens för Svenska Betodlarna ekonomisk förening att, enligt bestämmelser i EU:s växtskyddsmedelsförordning, använda det förbjudna växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. Beslutet har överklagats ??av bl.a. Naturskyddsföreningen. De som överklagat har även begärt att domstolen ska förordna att beslutet tills vidare inte får verkställas (inhibition). Svenska Betodlarna ekonomisk förening och Kemikalieinspektionen har motsatt sig det. Mark- och miljödomstolen har i dag fattat beslut om inhibition, vilket alltså betyder att Kemikalieinspektionens beslut om nöddispens tills vidare inte får verkställas.

Av beslutet framgår att domstolen har bedömt att dispensbestämmelsen är ett undantag som får tillämpas under särskilda förhållanden och att om det överklagade beslutet får verkställas riskerar det att medföra konsekvenser för miljön som är svåra att återställa. Med beaktande av den försiktighetsprincip som gäller miljörättens område kommer domstolen därför fram till att det föreligger skäl att förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

Bifogade filer: Beslut M 968-19 Senast ändrad: 2019-02-27