Huvudförhandling i målet om Preemraff i Lysekil

2020-02-25

Information om målet

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Regeringen har under handläggningen i Mark- och miljööverdomstolen beslutat att förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av ansökt verksamhet. Regeringens beslut innebär att Mark- och miljööverdomstolen i detta skede, efter handläggning av målet, i stället för att meddela dom ska med eget yttrande överlämna frågan om tillåtligheten till regeringen för prövning.

Tid och plats för huvudförhandling

Mark- och miljööverdomstolen kommer att hålla huvudförhandling i målet den 10–13 mars 2020. Förhandlingen kommer att hållas i samlingslokalen Oscars, Badhusgatan 16, Lysekil och påbörjas kl. 09.00 alla dagarna. Den 13 mars 2020 är en reservdag.

Föranmälan för media

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast tisdagen den 3 mars 2020 kl. 12.00 genom e-post till föredraganden Ote Dunér, se kontaktinformation till höger. Av föranmälan ska framgå mediebolag, kontaktuppgifter och antal önskade platser vid respektive förhandlingsdag.

Åhörarplatser för allmänheten

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer dock att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Mari Berggren, se kontaktinformation till höger.