Husköpare får prisavdrag för felaktig uppgift om boarea

2021-05-27

Målet i Högsta domstolen gällde om reklamation hade skett i tid och hur prisavdraget skulle beräknas.

Enligt konsumenttjänstlagen ska en reklamation som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet alltid anses ha skett i rätt tid. Högsta domstolen konstaterar att det är konsumentens faktiska kunskap om felet som är avgörande för när fristen börjar löpa. Om konsumenten borde ha upptäckt felet tidigare saknar betydelse. I det aktuella fallet anses näringsidkaren inte ha motbevisat makarnas påstående att de fick kunskap om felet först i samband med mätningen av huset. Reklamation hade därför skett i rätt tid.

När det gäller prisavdraget slår Högsta domstolen fast att det ska bestämmas med hänsyn till felets betydelse för konsumenten. Bedömningen bör utgå från skillnaden i marknadsvärde mellan den avtalade tjänsten och den tillhandahållna tjänsten. I målet anses det inte gå att dra några säkra slutsatser om den skillnad i marknadsvärde som felet har inneburit för makarna. Prisavdraget bestäms därför till ett skäligt belopp utifrån en samlad bedömning av den utredning som lagts fram i målet. I hovrätten uppskattades beloppet till 900 000 kr. Högsta domstolen gör inte någon annan bedömning.