Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där det åberopats EncroChat-bevisning

2021-05-07

I det aktuella målet åberopade åklagaren s.k. EncroChat-material till stöd för ett påstående om att den tilltalade hade gjort sig skyldig till grovt vapenbrott genom innehav av ett flertal vapen. Detta material har utgjort den huvudsakliga bevisningen i målet.Under förra året lyckades franska myndigheter få tillgång till kommunikation som skett med användning av EncroChat-tjänsten. Material som åtkommits på detta sätt och som gällt svenska användare har gjorts tillgängligt för svensk polis och åklagare. Tillgången till materialet har väckt frågan om det är tillåtet att använda det som bevis i en brottmålsrättegång. Den frågan har prövats i flera mål i svenska domstolar.Hovrätten har kommit fram till att det visserligen finns oklarheter i målet kring åtkomsten av materialet. Trots detta har hovrätten funnit att bevisningen inte tillförts målet i uppenbar strid med fransk eller svensk lag eller europeiska eller internationella överenskommelser. Hovrätten har därför tillåtit att EncroChat-materialet får åberopas i målet. Hovrätten har dock bedömt att de oklarheter som finns beträffande åtkomsten till EncroChat-materialet har påverkat den tilltalades möjligheter att försvara sig mot anklagelsen. Det har framkommit att försvaret begärt klarläggande information i dessa delar, men inte fått sådan. Möjligheten för den tilltalade att bemöta bevisningen har därigenom blivit klart begränsad. Detta har även påverkat hovrättens möjlighet att bedöma värdet av den bevisning som skaffats fram genom avläsning av EncroChat-meddelanden.Utöver detta har hovrätten i sin bedömning även beaktat att innehållet i EncroChat-materialet och övrig bevisning inte tillräckligt tydligt pekar mot den tilltalade som gärningsman. Hovrätten har därför kommit fram till att den utredning som åklagaren har åberopat inte är så stark som krävs för en fällande dom.