Högsta domstolen prövar mål om sexuellt ofredande

2018-12-21

Händelsen utspelade sig på en personalfest. Mannen och kvinnan satt tillsammans med några andra vid ett bord och samtalade med varandra. Kvinnan var jeansklädd och satt med korslagda ben. När kvinnan vände sig om för att tala med någon annan tog mannen henne på låret. Kvinnan reagerade omedelbart och tog bort hans hand. Beröringen varade någon sekund.

Bestämmelsen om sexuellt ofredande ger ett straffrättsligt skydd mot handlingar som är ägnade att kränka den sexuella integriteten. Avgörande för prövningen av om brott begåtts är om handlingen har haft en tydlig sexuell inriktning eller prägel, vilket innebär en kvalificering av det sexuella inslaget.

Bedömningen av om ett handlande har varit ägnad att kränka den sexuella integriteten ska göras från objektiva utgångspunkter. Det innebär att gärningsmannens personliga syften inte är avgörande för straffbarheten om inte avsikten också kommit till uttryck i gärningsmannens agerande. Inte heller är det avgörande hur målsäganden har upplevt händelsen.

Kraven på tydlig sexuell inriktning och prägel och den objektiverade bedömningen innebär att inte varje handling som är olämplig eller klandervärd träffas av straffansvaret. Annars skulle straffbestämmelsen få en alltför stor räckvidd och omfatta fall som bör falla utanför det kriminaliserade området.

Högsta domstolen har frikänt mannen från ansvar för sexuellt ofredande.

Bifogade filer: B 48-18 Senast ändrad: 2018-12-21