Högsta domstolen beviljar resning i ett mål om betalningsföreläggande

2018-10-19

?Ett bolag begärde i en ansökan om betalningsföreläggande att en kvinna skulle betala 5 000 euro och ränta med 36 procent per påbörjad månad för vad som i ansökan betecknades som lån. Kvinnan – som i efterhand har berättat att hon inte läste post från Kronofogdemyndigheten – bestred inte föreläggandet och förpliktades därför att betala det yrkade beloppet jämte ränta. Senare ansökte hon om resning och klagade över domvilla och begärde att utslaget skulle undanröjas. Hon gjorde bl.a. gällande att hon aldrig hade tagit något lån.

 

I ärendet vitsordade det bolag som hade övertagit talan att något lån aldrig hade betalats ut men hävdade samtidigt att kvinnan ändå var betalningsskyldig i enlighet med vissa avtalsvillkor som kvinnan skulle ha godtagit.

 

Högsta domstolen konstaterade att Kronofogdemyndigheten inte borde ha godtagit en ansökan om betalningsföreläggande med en så hög yrkad ränta som i detta fall. Eftersom klagan över domvilla måste göras inom en viss tidsfrist – som i detta fall var passerad – kunde detta dock inte medföra att utslaget undanröjdes.

 

En svarande i ett mål om betalningsföreläggande som inte har brytt sig om att ta del av ansökan i målet kan, enligt Högsta domstolen, normalt inte beviljas resning. Resning kan dock beviljas även i en sådan situation om det kommer fram att ansökan gjordes inom ramen för en brottslig eller i vart fall otillbörlig verksamhet. Eftersom den aktuella borgenärens verksamhet var inriktad på att kräva in ”lån” som aldrig hade betalats ut, ansågs verksamheten vara otillbörlig och kvinnan beviljades resning.

Bifogade filer: Ö 1050-18 Senast ändrad: 2018-10-19