H2GS AB får tillstånd till drift av stålverk i Boden

2023-06-01

Domstolen har prövat bl.a. tillstånd till driften av det stålverk som H2GS AB vill bygga i Boden samt villkoren för detta. Domstolen har även prövat ett nytt yrkande om tillstånd till anläggande, drift och villkor för reservkraftgeneratorer med en sammanlagd tillförd effekt om mindre än 50 MW.

De myndigheter som har yttrat sig i målet har inte haft några invändningar mot att tillstånd lämnas, förutsatt att tillräckliga villkor till skydd för människors hälsa och miljön föreskrivs. Vissa närboende har haft synpunkter och frågor om påverkan från verksamheten, bland annat rörande buller och transporter.

Domstolen har kommit fram till att prövningsunderlaget uppfyller de krav som finns. Utredningen i målet visar enligt domstolen att verksamhetens påverkan på människors hälsa eller miljön inte är större än att den, efter att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits, kan godtas. Tillstånd för den ansökta verksamheten kan därför meddelas med de villkor som domstolen föreskriver.

- Domstolen har bland annat beslutat om villkor för utsläpp till luft, damning och buller. Bolaget måste också stå för eller hålla en industriräddningstjänst som ska kunna hantera olyckor och tillbud, säger chefsrådmannen Katarina Brodin som varit ordförande vid huvudförhandlingen.

H2GS AB får genom domen tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken till uppförande och drift av stålverket innefattande tillverkning av 280 000 ton vätgas och 4 200 000 ton järnsvamp per år samt följande årliga, maximala produktion (färdiga produkter):

a) 5 000 000 ton vardera av direktgjutna och varmvalsade band,

b) 2 100 000 ton glödgade, betade och kallvalsade band,

c) 2 100 000 ton galvaniserade band,

d) 400 000 ton lackerade band, samt

e) de byggnationsåtgärder samt stöd- och följdverksamheter, inklusive reservkraftgeneratorer med en sammanlagd tillförd effekt om mindre än 50 MW, som behövs för den ovan angivna produktionen.

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen inom tre veckor.