Gotlands vattenförsörjning – avtalet mellan Region Gotland och Cementa AB är lagligt

2020-06-03

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt gav Cementa AB tillstånd att utöka täktverksamheten vid Slite genom brytning i bergtäkterna File Hajdar och Västra brottet (domen är överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen som ännu inte avgjort målet). Som en konsekvens av tillståndet skulle den kommunala grundvattennivån i uttagsbrunnarna vid Dyhagen bli så mycket som fyra till fyra och en halv meter lägre. För att kompensera detta skulle Cementa AB tillhandahålla dricksvatten till Region Gotland i form av 300 000 m3 råvatten per år.

Flera boende på Gotland har överklagat Tekniska nämndens beslut att underteckna ett avtal med Cementa AB som reglerar kompensationsåtgärden. I sitt gemen­samma överklagande har de fört fram flera skäl för att upphäva beslutet, däribland att Tekniska nämnden inte har haft befogenhet att fatta beslutet eftersom ärendet ankommer på Regionfullmäktige.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten har i dom denna dag kommit fram till att det inte har skett något befogenhetsöverskridande och att det inte heller anförts några andra skäl för att upphäva beslutet. Över­klagandena har därför avslagits.

- Region Gotland har i en tidigare tillståndsprocess hos Mark- och Miljödomstolen tillstyrkt Cementa ABs ansökan om utökad täkt­verksamhet på Gotland. I och med det tog Region Gotland ställ­ning till den övergripande frågan om verksamhetens påverkan på vattenförsörjningen och den kompensationsåtgärd som Cementa AB åtog sig att ombesörja samt bekosta. Avtalet om förstärkt vattenförsörjning reglerar kompensations­åtgärden och har alltså tillkommit som en följd av Region Gotlands tidigare ställnings­tagande. Beslutet att underteckna avtalet har därför kunnat fattas av Tekniska nämnden, säger rådmannen Johan Gefvert.