Förvaltningsrätten underkänner Finansinspektionens uttolkning av internationella redovisningsregler

2021-10-26

Finansinspektionen har bedömt att JM har brutit mot den internationella redovisnings­standarden IFRS 10 i sin koncernredovisning för 2017 genom att i sina finansiella rapporter inte ta med − konsolidera − bostadsrättsföreningar under produktionsfasen. Finansinspektionen beslutade därför om dels en framåtsyftande rättelse genom ett föreläggande, dels en tillbakasyftande sanktion i form av en erinran. JM överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

I domen gör förvaltningsrätten en annan bedömning än Finansinspektionen av de internationella redovisningsreglerna och undanröjer myndighetens beslut. Domstolen slår även fast att Finansinspektionen inte har rätt att påföra JM en sanktion eftersom regelverket inte klart anger hur byggbolaget ska hantera sin redovisning. Bedömningen i denna del har sin grund i legalitets- och förutsebarhets­principen.

- Målet innehåller flera komplexa redovisningsmässiga frågeställningar som inte tidigare har fått en rättslig prövning i förvaltningsdomstol, säger chefsrådman Maria Eka.

Domen besvarar inte frågan vad god redovisningssed är vid redovisning av ekonomiska risker vid byggandet av bostadsrättsfastigheter, denna fråga har domstolen inte haft mandat att pröva.