Förvaltningsrätten har prövat överklaganden gällande överträdelser av spellagens bonusbestämmelse

2020-06-15

Samtliga överklagade beslut gäller överträdelser av förbudet mot att erbjuda eller lämna bonus utöver det första tillfället en spelare spelar på något av licenshavarens spel (14 kap. 9 § spellagen [2018:1138]).

Förvaltningsrätten har i sina domar tolkat innebörden av spellagens bonusbestämmelse och uttalat att den inte strider mot överordnad rätt, och därmed ska tillämpas. Rätten har även uttalat att en överträdelse av förbudet, mot bakgrund av dess vikt för att upprätthålla spellagens övergripande syften, som utgångspunkt bör anses vara allvarlig men att en nyanserad bedömning av allvarlighetsgraden ska göras i varje fall.

För de två bolag som har lämnat bonusar i strid med bonusbestämmelsen har de förmildrande omständigheterna inte ansetts överväga överträdelsens allvar, utan den varning Spelinspektionen beslutat har varit befogad. Spelinspektionen har i det ena målet beslutat om en i proportion till bolagets omsättning lägre sanktionsavgift med hänvisning till att bolaget självmant vidtagit rättelse innan inspektionens tillsyn inletts, och förvaltnings­rätten har inte funnit skäl att sänka avgiften. I det andra målet har Spelinspektionens sanktionsavgift varit högre i proportion till det bolagets omsättning, men förvaltningsrätten har ändå bedömt att den i stort varit proportionerlig till överträdelsens allvar. Förvaltnings­rätten har dock sänkt avgiften något utifrån en ändrad uppskattning av bolagets totala årsomsättning.

De två andra bolagen har inte lämnat några bonusar i strid med spellagens bestämmelse, men likväl erbjudit sådana bonusar genom att ha information om framförallt olika VIP-program innehållande omfattande förmåner på sina webbplatser efter spellagens ikraftträdande. Förvaltningsrätten har i sammanhanget tolkat innebörden av att lämna respektive erbjuda en bonus, och delat Spelinspektionens bedömning att detta innebär ett erbjudande om en bonus, men att överträdelsen sammantaget inte är allvarlig, även om den inte heller är ringa eller ursäktlig. Även i ett av dessa mål har förvaltningsrätten sänkt den beslutade sanktionsavgiften i viss mån med hänsyn till en ändrad uppskattning av bolagets omsättning.

Förvaltningsrättens avgöranden kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping, som sedan tidigare har flera mål öppna gällande tolkning av flera av spellagens bestämmelser.

De fyra domarna bifogas detta pressmeddelande.