Förvaltningsrätten bifaller Eskilstuna kommuns överklagande och upphäver Länsstyrelsen i Södermanlands län beslut om passiv penninginsamling

2019-06-24

Förvaltningsrätten har den 20 juni 2019 beslutat att bifalla Eskilstuna kommuns överklagande. Förvaltningsrätten anser att kommunen har möjlighet att reglera sådan insamling av pengar som betecknats som passiv för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De områden som föreskriften avser är geografiskt tillräckligt avgränsande och föreskriften kan inte inom aktuella områden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Föreskriften har getts en sådan tydlig utformning att det är möjligt att tillämpa och övervaka efterlevanden av den. Den aktuella föreskriften kan därmed inte anses strida mot ordningslagen. Kommunens överklagande ska därför bifallas.

En nämndeman i rätten var skiljaktig.

Länsstyrelsen har möjlighet att överklaga Förvaltningsrättens dom hos Kammarrätten i Jönköping.

Senast ändrad: 2019-06-24